رایگان بازی ها بیمارستان

رایگان بازی های آنلاین

?????? ???? ?? ?????????

شما می توانید مطابق با نظافت از امکانات نظارت، نشان می دهد بیماران را برای آمدن به این روش یا به دکتر، به وضع پزشکی و کارت.وقتی که یکی از جایگزین سطح دیگر، شما را به سازگاری های جدیدی را برای دستکاری های مختلف و جذب پزشکان جدید را داشته باشد.

بازی های آنلاین:

MMORPG بازی های آنلاین:


بازی مشابه